NIMET DAPAJ

NIMET DAPAJ

Kryetar Këshilli

Nr: 0695821433

MËNE OSMËNAJ

MËNE OSMËNAJ

Nënkryetar

Nr:

IDAI VEIZAJ

IDAI VEIZAJ

Nënkryetare

Nr: 0688219793

KASËM CENAJ

KASËM CENAJ

Anëtar

Nr: 0693826119

ELVIS HYSAJ

ELVIS HYSAJ

Anëtare

Nr: 0694496129

EGLANTINA CAUSHAJ

EGLANTINA CAUSHAJ

Anëtar

Nr: 0693137407

HEKTOR GJOKA

HEKTOR GJOKA

Anëtar

Nr: 0697646477

ALEKSANDRA ARSHIAJ

ALEKSANDRA ARSHIAJ

Anëtare

Nr: 0697111423

LELO TARAJ

LELO TARAJ

Anëtar

Nr: 0695386393

ENERIETA MAHILAJ

ENERIETA MAHILAJ

Anëtar

Nr: 0684016814

AGIM MARAJ

AGIM MARAJ

Anëtar

Nr: 0692055853

OSMEN SULAJ

OSMEN SULAJ

Anëtare

Nr: 0692415134

RITVAN SHORAJ

RITVAN SHORAJ

Anëtar

Nr: 0686226958

KOSTANDINA SHORAJ

KOSTANDINA SHORAJ

Anëtare

Nr: 0686226958

ARGJINAR IMAMAJ

ARGJINAR IMAMAJ

Anëtar

Nr: 0692020652

NERVIDA LAZAJ

NERVIDA LAZAJ

Anëtare

Nr: 0695582876

BUJAR VESHAJ

BUJAR VESHAJ

Anëtar

Nr: 0686058790

VALENTINA VESHAJ

VALENTINA VESHAJ

Anëtar

Nr: 0696814331

SOKOL HODAJ

SOKOL HODAJ

Anëtare

Nr: 0696396062

FATMIRA BELAJ

FATMIRA BELAJ

Anëtar

Nr: 0696411583

GAZMENT ERDÖS

GAZMENT ERDÖS

Anëtare

Nr: 0695792395

AlbaniaUSA