Njoftim për mbledhjen e këshillit të Bashkisë Selenicë ditën e Enjte në datë 26.01.2023 ora 10:00

Ju njoftojmë se me kërkesë të Kryetarit të Bashkisë Selenicë, në datë 26.01.2023 ditën e Enjte,ora 10:oo në Zyrat e Bashkisë Selenicë do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me këtë rend dite:

 

1. Miratimi i projekt vendimit “Për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar (6%) Dhjetor 2022, ndihma Ekonomike nga Sistemi i Shërbimit Social Janar dhe Fondi i Personave me aftësi të kufizuar Janar 2023”
Prgi.Nd.Eko E.Petraj

2. Miratimi i projekt vendimit “Për dhënien e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë nga fondi rezervë i bashkisë, për muajin Janar 2023”
Prgj.Nd.Eko E.Petraj

3. Miratimi i projekt vendimit “Për miratimin e kritereve të dhënies së Ndihmës Ekonomike nga fondi i kushtëzuar për Bllok-Ndihmën si dhe nga fondet e buxhetit vendor”.
Prgj.Nd.Eko E.Petraj

4. Miratimi i projekt vendimit “Për miratimin me shkrim të listës së sipërfaqeve për dhënie në përdorim të fondit Pyjor/Kullosor Publik dhe vazhdimin e procedurave të konkurrimit publik për vitin 2023”
Drejtori i Bujqësisë: Bujar Karçanaj

5. Miratimi i projekt vendimit “Për miratimin e dokumentacionit dhe procedurave të veprimtarisë kontrolluese të inspektorëve Pyjorë pranë Drejtorisë së Zhvillimit të Bujqësisë dhe Administrimit të Pyje/Kullota”
Drejtori i Bujqësisë: Bujar Karçanaj

6. Miratimi i projekt vendimit “Për kalimin në pronësi të z.Luan Dervishaj, sipërfaqen prej 400 m² nga pasuria me numër 490/48 me vendndodhje në zk 1265, Brataj”.
Dr.Plan. Terr. Klevis Bedinaj

7. Miratimi i projekt vendimit “Për miratimin e venddepozitimeve të mbetjeve urbane në njësitë administrative Kotë dhe Sevaster”.
Dr.Plan. Terr.Klevis Bedinaj

8. Miratimi i projekt vendimit “Për miratimin e listës emërore të familjeve përfituese për projektet që do të financohen nga buxheti i shtetit për vitin 2023, në zbatim të ligjit të strehimit nr.22/2018”
Dr.Plan.Terr.Klevis Bedinaj

9. Seancë dëgjimore për ndryshimet klimaterike dhe ngrohja globale.
Dr.Plan.Terr.Klevis Bedinaj

Njoftim per mbledhjen e këshillit te Bashkisë Selenicë ditën e Enjte në datë 14.11.2019 ora 10:oo

Ju njoftojmë se me kërkesë të Kryetarit të Bashkisë Selenicë,në datë 14.11.2019 ditën e Enjte,ora 10:oo në Zyrat e

Bashkisë Selenicë do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me këtë rend dite:

 

1-Miratimi i projekt vendimit Nr.1,datë 05.11.2019 “Për sistemimin e taksave dhe tarifave vendore në

Bashkinë Selenicë” Administrimin e tyre dhe penalitetet për kundër-vajtjet administrative,

Për vitin 2020.

 

Njoftim për mbledhjen e këshillit të Bashkisë Selenicë ditën e Enjte

Ju njoftojmë se me kërkesë të Kryetarit të Bashkisë në datë 31.10.2019 ditën e Enjte ora 10:oo ne zyrat e Bashkisë Selenicë do të zhvillohet mbledhja Këshillit me këtë rend dite:

1.Miratimi i projekt vendimit “Për dhënien e ndimës ekonomike nga fondi i kushtëzuar (6%) për muajin Shtator”

2.Miratimi i projekt vendimit “Për dhënien e ndimës ekonomike për familjet në nevojë nga fondi rezerv i bashkisë

Tetor 2019”

3.Miratimi i projekt vendimit “Për miratimin e fondit PAK për muajin Tetor 2019”

4.Miratimi i projekt vendimit “Për miratimin si procedurë për dëmet e shkaktuara nga fatëkeqësitë natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore”

5.Miratimi i projekt vendimit “Për dhënien me qera të tokave bujqësore të pa ndara”

6.Miratimi i projekt vendimit “Për miratimin e kalimit nga përdorimi në pronësi të tokës bujqësore të përdoruesëve faktik për ish NB. Vllahinë”

7.Miratimi i projekt vendimit “Për miratimin e procedurës për lidhjen e kontratës së qirasë sociale për një afat 6-mujor dhe të masës mujore te kësaj qiraje për qiramarrësin Znj.Mbete Dedaj”

8.Njohjen e Raportit Përfundimtar të zbatimit të rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimin e fundit në

Bashkinë Selenicë.

Njoftim per daten e mbledhjes se keshillit

Ju njoftojme se me kerkese te kryetarit te Bashkise Selenice ne date 26.09.2019 diten e Enjte ora 10:00 ne Zyrat e Bashkise Selenice,do te zhvillohet mbledhja e Keshillit te Bashkise me kete rend dite;

1-Miratimin doreheqjeve nga Keshilltaret Silvana Islamaj
2-Diskutimi dhe miratimi i analizes ekonomike finanaciare per 7/mujorin te Bashkise Selenice.
3-Miratimi i projekt vendimit ‘ Per dhenien e ndimes ekonomike per muajin Gusht,Shtator’
4-Miratimi i projekt vendimit ‘Per krijimin e Keshillit Vendor Per Sigurine Publike’
5-Miratimi i projekt vendimit ‘Per dhenien me qera te tokave bujqesore te pa ndara’
6-Miratimi i projekt vendimit ‘Per miratimin si procedure per demet e shkaktuara nga fatekeqesite natyrore,termetet dhe erozioni i tokes.
7-Te ndryshme.

AlbaniaUSA