NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PËR NGRITJE NË DETYRË

NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

 

Përgjegjës i burimeve njerëzore

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Selenicë në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

–           kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin Përgjegjes i burimeve njerëzore është:

 

  1. Joada Ngucaj

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 21.11.2019 ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Selenice.

Testimi me gojë do të zhvillohet në datën 22.11.2019 ora 11:00 në ambientet e Bashkise Selenicë

 

AlbaniaUSA