NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

PËR NGRITJEN NE DETYRE

NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE 

 

Përgjegjës i Burimeve Njerëzore

 

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, 

Njësia përgjegjëse në Bashkine Selenicë në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë, njofton se:

  • kandidati fitues është: 
  1. Z/Zj. Joada Ngucaj
AlbaniaUSA