NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË E ULET DHE MESME DREJTUESE(DREJTOR)

 

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,  

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Selenicë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit ne shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se :

 

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e tretë të konkurrimit

 

AlbaniaUSA