Ju njoftojmë se me kërkesë të Kryetarit të Bashkisë në datë 31.10.2019 ditën e Enjte ora 10:oo ne zyrat e Bashkisë Selenicë do të zhvillohet mbledhja Këshillit me këtë rend dite:

1.Miratimi i projekt vendimit “Për dhënien e ndimës ekonomike nga fondi i kushtëzuar (6%) për muajin Shtator”

2.Miratimi i projekt vendimit “Për dhënien e ndimës ekonomike për familjet në nevojë nga fondi rezerv i bashkisë

Tetor 2019”

3.Miratimi i projekt vendimit “Për miratimin e fondit PAK për muajin Tetor 2019”

4.Miratimi i projekt vendimit “Për miratimin si procedurë për dëmet e shkaktuara nga fatëkeqësitë natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore”

5.Miratimi i projekt vendimit “Për dhënien me qera të tokave bujqësore të pa ndara”

6.Miratimi i projekt vendimit “Për miratimin e kalimit nga përdorimi në pronësi të tokës bujqësore të përdoruesëve faktik për ish NB. Vllahinë”

7.Miratimi i projekt vendimit “Për miratimin e procedurës për lidhjen e kontratës së qirasë sociale për një afat 6-mujor dhe të masës mujore te kësaj qiraje për qiramarrësin Znj.Mbete Dedaj”

8.Njohjen e Raportit Përfundimtar të zbatimit të rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimin e fundit në

Bashkinë Selenicë.

AlbaniaUSA