Në kuadër të zbatimit të Programit Shqiptar të Programi i Infrastrukturës dhe Zhvillimit të Turizmit në Shqipëri (AITP) , i bashkëfinancuar nga BERZH dhe BE, “Përmirësim i segmentit rrugor Vllahinë – Poçem”. (shiko foto te kalimit te gjurmes se rruges Img (1))
Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (“BERZH”) është duke marrë në konsideratë ofrimin e një lehtësie kredie që përbëhet nga një kredi sovrane deri në 60 milionë euro Qeverisë së Shqipërisë (“QSH”) për financimin e nënprojekteve të infrastrukturës që mundësojnë turizmin në Berat, Korçë, Fier dhe Shkodër (“Bashkitë e Përcaktuara”) dhe të përgjithshme nën-projektet e infrastrukturës bashkiake dhe të transportit në të gjithë vendin – (“Programi” ose “AITP”).
Programi synon të trajtojë çështjet që pengojnë sektorin e turizmit në Shqipëri nëpërmjet
investime si në infrastrukturë ashtu edhe në biznese të lidhura me turizmin dhe në ndihmë të Qeverisë Shqiptare arritjen e objektivit të Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Investime për t’u përmirësuar
Konkurrueshmëria dhe rritja ekonomike e Shqipërisë nëpërmjet cilësisë së lartë dhe të qëndrueshme
turizmin. Shqipëria ka një potencial të madh turistik; ka një natyrë jashtëzakonisht të bukur dhe të pasur
trashegimi kulturore.
Në kuadër të zbatimit të Programit Shqiptar të Programit te Infrastrukturës dhe Zhvillimit të Turizmit në Shqipëri (AITP) , i bashkëfinancuar nga BERZH dhe BE, “Përmirësim i segmentit rrugor Vllahinë – Poçem” eshte tashme nje projekt ne veprim.
Programi ka dy komponentë të emërtuar më poshtë:
• Komponenti 1 do të fokusohet në konkurrencën turistike në katër territore pilot Berat, Fier, Korça dhe Shkodra (“Territoret Pilot”).
• Komponenti 2 ka të bëjë me investimet në transport dhe infrastrukturë komunale në të gjithë vendin duke synuar nxitjen e zhvillimit lokal, mbështetjen e zbatimit të reformës territoriale të prezantuar së fundmi dhe të mbështesë MSME-të lokale.
Subjekti përgjegjës për zbatimin e projektit do të jetë një njësi për zbatimin e projektit (“PIU”) brenda Fondit Shqiptar të Zhvillimit (FSHZH) (në vijim, të dyja të referuara si “the Klienti” përveç nëse përmendet në mënyrë specifike në tekst).
OBJEKTIVAT
Objektivi i kësaj detyre është të ofrojë shërbime konsulence për Klientin për të lehtësuar zbatimin në kohë dhe efektiv të Komponentit B të Programit duke mbikëqyrur rindërtimi i infrastrukturës komunale të transportit si më poshtë:
• Nënprojekti 1. Rindërtimi i “Perlat – Kurbnesh; Kurbnesh – Fushë Lurë; Fushë Rruga Lurë – Arras”;
• Nënprojekti 2. Rehabilitimi i rrugës ekzistuese nacionale “Ersekë – Leskovik”;
• Nënprojekti 3. Rindërtimi i rrugës nga “Shiroka – Zogaj – MNE Kufitare” në Shirokë. Zoga e Zogajt & -.Nënprojekti 4. Projekti për Ujësjellës Kanalizime dhe Përmirësimi i Menaxhimit të Mbetjeve në Shirokë (Përfshirë Lirinë) – Zoga e Zogajt;
• Nënprojekti 5. “Rruga e sheshit të Harkut të Bylisit – lidhje me autostradën (Levan Tepelene)”;
• Nënprojekti 6. “Përmirësimi i segmentit rrugor Poçem – Vllahinë”
AlbaniaUSA