1. Arkiva, përgjigjet për administrimin e dokumenteve të krijuara, apo të ardhura në adresë të institucionit të Bashkise.
 2. Kryen veprimet për pranimin, evidencimin, shpërndarjen dhe nisjen e korrespondencës.
 3. Merr në dorëzim dhe e shpërndan postën e ardhur, e evidenton duke e protokolluar atë në regjistrat përkatës, sipas rregullave të përcaktuara, duke vendosur të dhënat për datën dhe numrin e protokollit.
 4. Të evidentojë me përgjegjësi dhe saktësi materialet hyrëse në zyrën e protokollit të Bashkise Selenice.
 5. Të mbajë dhe të administrojë librat e dorëzimit të shkresave të korrespondencës brenda Bashkise Selenice .
 6. Të përcjellë shkresat e ndryshme, pa vonesë pas protokollit të tyre, tek Kryetari i Bashkise ose personi i autorizuar.
 7. Të mirëmbajë gjithë dokumentacionin dhe të kujdeset për sigurimin e kushteve për organizimin dhe mirëadministrimin e dokumentacionit që ndodhet në zyrën e protokollit.
 8. Të vulosë me vulën e bashkisë të gjitha shkresat e nënshkruara nga Kryetari i Bashkise, apo personi i autorizuar prej tij.
 9. Mban e ruan me shumë kujdes dhe në përgjegjësinë e tij personale vulën e Bashkisë.
 10. Të kujdeset për hapjen, mbajtjen dhe ruajtjen e regjistrave, të cilat plotësohen me shkrim të qartë, të pastër dhe të lexueshëm ose në formatin elektronik.
 11. Asgjëson dokumentat me afat ruajtje të përkohëshme, sipas afateve, me komision dhe sipas rregullave të caktuara.
 12. Kontrollon zbatimin e kërkesave që duhet të përmbushë dokumenti;
 13. Siguron dorëzimin e plotë dhe në kohë të dokumenteve që krijohen apo hyjnë në protokoll gjatë vitit.
 14. Përgjigjet për mbajtjen; ruajtjen dhe administrimin e dokumentacionit të ardhur në adresë të institucionit të Bashkise Selenicë në përputhje me referencat e ligjit Nr.9154 datë 06.11.2003 “Për arkivat” dhe “Normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”.

 

AlbaniaUSA