NJOFTIM FITUESI 

PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,   Njësia përgjegjëse në Bashkinë Selenicë në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se kandidatet fitues për pozicionin:

 

Specialist arkive për projektet

 

Lloji i diplomës “Arsim I lartë  niveli minimal i diplomës “Bachelor

 

  1.        Znj.Anxhela Kurti  80(pikë)   
  2.      Z.Arben Jaupaj     62 (pikë)     
  3.      Z.Olsi Rrapaj         40( pike)
  4.      Znj. Detiona Kociraj 10 ( dhjetë)

                                         

 

AlbaniaUSA