NJOFTIM FITUESI 

PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,   Njësia përgjegjëse në Bashkinë Selenicë në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  kandidatet fitues për pozicionin: 

 

Specialist i kontabilizimit  –Drejtoria e Të ardhurave,Pronave Publike ,Lejeve dhe Lishencave

 

  1.     Znj.Pullumbesha Nazaj  75 (pikë)
AlbaniaUSA