NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

PËR NGRITJE NË DETYRË

NË KATEGORINË E ULET DHE TE MESME DREJTUESE 

 

Përgjegjës në Sektorin e Menaxhimit të Burimeve Natyrore, Mjedisit, Lejeve, Liçencave dhe Shpronësimeve.

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e mesme drejtuese”,  

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Selenicë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se :

 

kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin Përgjegjës në Sektorin e Menaxhimit të Burimeve Natyrore, Mjedisit, Lejeve, Liçencave dhe Shpronësimeve është: 

 

  1. Z.Agim Veizaj 

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 25.06..2020 ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Selenicë.

Testimi me gojë do të zhvillohet në datën 26.06.2020 ora 10:00 në ambientet e Bashkise Selenicë.

 

AlbaniaUSA