NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

PËR NGRITJEN NE DETYRE

NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE 

 

Drejtor i Integrimit Europian, Teknologjisë së Informacionit dhe Marrëdhënieve me Publikun

 

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e mesme drejtuese”, 

Njësia përgjegjëse në Bashkine Selenicë në përfundim të procedurës së pranim në shërbim civil, njofton se:

  • kandidati fitues është: 
  1. Z.Patriot Deraj
AlbaniaUSA