NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK
PËR NGRITJEN NË DETYRË
NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

Përgjegjës në Sektorin e Monitorimit të Pyjeve dhe Menaxhimit të Kullotave

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e mesme drejtuese”,
Njësia përgjegjëse në Bashkinë Selenicë në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë, njofton se:
kandidati fitues është:
1. Z.Pëllump Aliaj (80 pikë)

AlbaniaUSA