SHPALLJE‌ ‌PËR‌ ‌NËPUNËS‌ ‌CIVIL,‌ ‌
LËVIZJE‌ ‌PARALELE,PËR‌ ‌NGRITJEN‌ ‌NË‌ ‌DETYRË‌ ‌DHE‌ ‌PRANIM‌ ‌NE‌ ‌SHËRBIM‌ ‌CIVIL‌ ‌

Pergjegjes‌ ‌
Kategoria‌ ‌e‌ ‌pagës‌ ‌III-a/1‌ ‌

Në‌ ‌zbatim‌ ‌të‌ ‌nenit‌ ‌26‌ ‌të‌ ‌Ligjit‌ ‌Nr.‌ ‌152/2013,‌ ‌“‌Për‌ ‌nëpunësin‌ ‌civil‌”,‌ ‌i‌ ‌ndryshuar,‌ ‌si‌ ‌dhe‌ ‌të‌ ‌Kreut‌ ‌II‌ ‌
dhe‌ ‌III,‌ ‌të‌ ‌Vendimit‌ ‌Nr.‌ ‌242,‌ ‌datë‌ ‌18/03/2015,‌ ‌të‌ ‌Këshillit‌ ‌të‌ ‌Ministrave,‌ ‌Bashkia‌ ‌Selenicë‌ ‌
procedurat‌ ‌e‌ ‌lëvizjes‌ ‌paralele‌ ‌dhe‌ ‌të‌ ‌ngritjes‌ ‌në‌ ‌detyrë‌ ‌për‌ ‌pozicionin:‌ ‌
Përgjegjës‌ ‌‌Sektori‌ ‌i‌ ‌Kujdesit‌ ‌Shoqëror,‌ ‌Ndihmës‌ ‌Ekonomike‌ ‌,‌ ‌Shërbimeve‌ ‌
Shoqërore,‌ ‌Strehimit‌ ‌Social,‌ ‌Mbrojtje‌ ‌Sociale‌ ‌e‌ ‌Fëmijëve,‌ ‌Barazia‌ ‌Gjinore‌ ‌dhe‌ ‌të‌ ‌
Drejtat‌ ‌e‌ ‌Njeriut‌ ‌
Lloji‌ ‌i‌ ‌diplomës‌ ‌“Shkenca‌ ‌Shoqerore,Ekonomike‌ ‌dhe‌ ‌Juridike”‌ ‌“Master‌ ‌
Shkencor‌ ‌ ‌


Plotësimi‌ ‌i‌ ‌pozicionit‌ ‌më‌ ‌sipër‌ ‌bëhet‌ ‌nëpërmjet‌ ‌procedurëssë‌ ‌lëvizjes‌ ‌paralele‌ ‌dhe‌ ‌ngritjes‌ ‌në‌ ‌
detyrë.‌ ‌Të‌ ‌dyja‌ ‌këto‌ ‌procedura‌ ‌është‌ ‌vendosur‌ ‌të‌ ‌jenë‌ ‌të‌ ‌hapura‌ ‌edhe‌ ‌për‌ ‌kandidatë‌ ‌të‌ ‌tjerë‌ ‌që‌ ‌
plotësojnë‌ ‌kushtet‌ ‌dhe‌ ‌kërkesat‌ ‌për‌ ‌vendin‌ ‌e‌ ‌lire‌ ‌(në‌ ‌zbatim‌ ‌të‌ ‌nenit‌ ‌26/4).‌ ‌

Për‌ ‌të‌ ‌treja‌ ‌Procedurat‌ ‌(lëvizje‌ ‌paralele,‌ ‌ngritje‌ ‌në‌ ‌detyrë‌ ‌dhe‌ ‌pranim‌ ‌në‌ ‌shërbim‌ ‌civil)‌ ‌ ‌
aplikohet‌ ‌në‌ ‌të‌ ‌njëjtën‌ ‌kohë!‌ ‌

Afati‌ ‌për‌ ‌dorëzimin‌ ‌e‌ ‌Dokumenteve:‌ ‌

për‌ ‌lëvizjen‌ ‌paralele‌ ‌do‌ ‌të‌ ‌jetë‌ ‌ ‌13.03.2020‌ ‌

për‌ ‌ngritje‌ ‌në‌ ‌detyrë‌ ‌do‌ ‌të‌ ‌jetë‌ 14.03.2020‌ ‌

p‌ë‌r‌ ‌pranim‌ ‌ne‌ ‌sh‌ë‌rbimin‌ ‌civil‌ ‌‌14.03.2020‌ ‌


‌ ‌
Bashkia‌ ‌Selenic‌ë‌ ‌

Përshkrimi‌ ‌përgjithësues‌ ‌i‌ ‌punës‌ ‌për‌ ‌pozicionin‌ ‌si‌ ‌më‌ ‌sipër‌ ‌është:‌ ‌

-‌ ‌Percakton‌ ‌detyrat‌ ‌ne‌ ‌sektorin‌ ‌e‌ ‌vete‌ ‌dhe‌ ‌vezhgon‌ ‌zbatimin‌ ‌e‌ ‌tyre‌ ‌
‌–‌ ‌Mbledh‌ ‌te‌ ‌gjitha‌ ‌projekt‌ ‌–‌ ‌vendimet‌ ‌nga‌ ‌njesite‌ ‌dhe‌ ‌harton‌ ‌vetem‌ ‌nje‌ ‌nje‌ ‌projekt‌ ‌–‌ ‌vendim‌ ‌dhe‌ ‌e‌ ‌paraqet‌ ‌
ne‌ ‌Keshillin‌ ‌e‌ ‌Bashkise‌ ‌
‌–‌ ‌Sqaron‌ ‌pretenduesin‌ ‌per‌ ‌Ligjin‌ ‌te‌ ‌drejtat‌ ‌dhe‌ ‌detyrimet‌ ‌e‌ ‌tyre‌ ‌-Kontrollon‌ ‌dhe‌ ‌verifikon‌ ‌dokumentacionin‌ ‌
ligjor‌ ‌per‌ ‌familjet‌ ‌qe‌ ‌hyjne‌ ‌ne‌ ‌skemen‌ ‌e‌ ‌ndihmen‌ ‌ekonomike,‌ ‌paaftesise‌ ‌dhe‌ ‌invalidet‌ ‌e‌ ‌punes‌ ‌ ‌
–‌ ‌Kontrollon‌ ‌gjendjen‌ ‌sociale‌ ‌–‌ ‌ekonomike‌ ‌te‌ ‌familjeve‌ ‌pretenduese‌ ‌ne‌ ‌skemen‌ ‌e‌ ‌ndihmes‌ ‌ekonomike‌ ‌
-Pergatit‌ ‌evidencat‌ ‌dhe‌ ‌statistikat‌ ‌permbledhese‌ ‌sipase‌ ‌udhezimeve‌ ‌te‌ ‌Ministrise‌ ‌Mirqenies‌ ‌Sociale‌ ‌
‌–‌ ‌Verifikon‌ ‌dhe‌ ‌angazhohet‌ ‌ne‌ ‌zgjidhjen‌ ‌e‌ ‌ankesave‌ ‌te‌ ‌qytetareve‌ ‌-Pergatit‌ ‌te‌ ‌dhenat‌ ‌per‌ ‌familjet‌ ‌ne‌ ‌nevojë‌ ‌
‌–‌ ‌I‌ ‌ofron‌ ‌qytetareve‌ ‌konsulence‌ ‌per‌ ‌legjistactacionin‌ ‌dhe‌ ‌procedurat‌ ‌qe‌ ‌duhet‌ ‌te‌ ‌ndjekin‌ ‌per‌ ‌zgjidhjen‌ ‌e‌ ‌
problemeve‌ ‌te‌ ‌tyre‌ ‌ ‌
–‌ ‌Harton‌ ‌te‌ ‌dhena‌ ‌ne‌ ‌baze‌ ‌te‌ ‌kerkeses‌ ‌se‌ ‌drejtorise‌ ‌per‌ ‌te‌ ‌realizuar‌ ‌projekte‌ ‌ose‌ ‌studime‌ ‌Perpunon‌ ‌
informacionin‌ ‌e‌ ‌grumbulluar‌ ‌nga‌ ‌specialistet‌ ‌e‌ ‌ndihmes‌ ‌ekonomike‌ ‌ ‌
–‌ ‌Pergatit‌ ‌formularet‌ ‌e‌ ‌derguar‌ ‌nga‌ ‌Ministria‌ ‌e‌ ‌MSRS‌ ‌per‌ ‌Ndihmen‌ ‌Ekonomike‌ ‌dhe‌ ‌PAK‌ ‌-Pergatit‌ ‌evidencat‌ ‌
dhe‌ ‌te‌ ‌dhenat‌ ‌statisikore‌ ‌per‌ ‌Ministrine‌ ‌e‌ ‌MSRS.‌ ‌
‌–‌ ‌Pergatit‌ ‌evidencat‌ ‌dhe‌ ‌te‌ ‌dhenat‌ ‌statisikore‌ ‌per‌ ‌Ministrine‌ ‌e‌ ‌MSRS.‌ ‌-Bashkepunon‌ ‌per‌ ‌hartimin‌ ‌e‌ ‌planeve‌ ‌
lokale‌ ‌e‌ ‌rajonale‌ ‌ne‌ ‌mbeshtetje‌ ‌te‌ ‌personave‌ ‌ne‌ ‌nevoje‌ ‌

1‌ ‌
LËVIZJA‌ ‌PARALELE‌ ‌ ‌

Kanë‌ ‌të‌ ‌drejtë‌ ‌të‌ ‌aplikojnë‌ ‌për‌ ‌këtë‌ ‌procedurë‌ ‌vetëm‌ ‌nëpunësit‌ ‌civilë‌ ‌të‌ ‌së‌ ‌njëjtës‌ ‌kategori,‌ ‌në‌ ‌të‌ ‌
gjitha‌ ‌insitucionet‌ ‌pjesë‌ ‌e‌ ‌shërbimit‌ ‌civil.‌ ‌

1.1‌ ‌
KUSHTET‌ ‌PËR‌ ‌LËVIZJEN‌ ‌PARALELE‌ ‌DHE‌ ‌KRITERET‌ ‌E‌ ‌VEÇANTA‌ ‌

Faqe‌ ‌2‌ ‌
Bashkia‌ ‌Selenic‌ë‌ ‌

Kandidatët‌ ‌duhet‌ ‌të‌ ‌plotësojnë‌ ‌kushtet‌ ‌për‌ ‌lëvizjen‌ ‌paralele‌ ‌si‌ ‌vijon:‌ ‌
a-Të‌ ‌jenë‌ ‌nëpunës‌ ‌civil‌ ‌të‌ ‌konfirmuar,‌ ‌brenda‌ ‌së‌ ‌njëjtës‌ ‌kategori‌ ‌(kategoria‌ ‌III-a/1);‌ ‌
b-Të‌ ‌mos‌ ‌kenë‌ ‌masë‌ ‌disiplinore‌ ‌në‌ ‌fuqi;‌ ‌
c-Të‌ ‌kenë‌ ‌të‌ ‌paktën‌ ‌vlerësimin‌ ‌e‌ ‌fundit‌ ‌“mirë”‌ ‌apo‌ ‌“shumë‌ ‌mirë”;‌ ‌
Kandidatët‌ ‌duhet‌ ‌të‌ ‌plotësojnë‌ ‌kriteret‌ ‌e‌ ‌veçanta‌ ‌si‌ ‌vijon:‌ ‌
●Të‌ ‌zotëroj ‌ ‌Diplome‌ ‌Shkenca‌ ‌Shoqerore/Ekonomike,Juridike‌ ‌,Master ‌ ‌Shkencor ‌ ‌sipas‌ ‌
legjislacionit‌ ‌të‌ ‌arsimit‌ ‌të‌ ‌lartë ‌ ‌në‌ ‌Agronomi.‌ ‌Si ‌ ‌diploma ‌ ‌Bachelor‌ ‌edhe‌ ‌ajo‌ ‌master‌ ‌
shkencor‌ ‌duhet‌ ‌të‌ ‌jenë‌ ‌në‌ ‌të‌ ‌njejtën‌ ‌fushë‌ ‌.‌ ‌(‌Diplomat‌ ‌të‌ ‌cilat‌ ‌janë‌ ‌marrë‌ ‌jashtë‌ ‌vendit,‌ ‌duhet‌ ‌
të‌ ‌jenë‌ ‌të‌ ‌njohura‌ ‌paraprakisht‌ ‌pranë‌ ‌institucionit‌ ‌përgjegjës‌ ‌për‌ ‌njehsimin‌ ‌e‌ ‌diplomave‌ ‌
sipas‌ ‌legjislacionit‌ ‌në‌ ‌fuqi).‌ ‌
●Pervoja‌ ‌në ‌ ‌pune ‌ ‌3‌ ‌vite ‌ ‌
●Njohja ‌ ‌e‌ ‌gjuhes‌ ‌së‌ ‌huaj‌ ‌Anglisht ‌ ‌ose‌ ‌ndonjë‌ ‌gjuhë‌ ‌tjetër ‌ ‌.‌ ‌
●Mbajtesi‌ ‌i‌ ‌ketij‌ ‌pozicioni‌ ‌duhet‌ ‌të‌ ‌ketë‌ ‌aftësi‌ ‌të‌ ‌mira‌ ‌komunikimi‌ ‌
●Njohje ‌ ‌të‌ ‌programeve‌ ‌bazë‌ ‌kompjuterike‌ ‌Word‌ ‌dhe‌ ‌Exel‌ ‌1.2‌ ‌
DOKUMENTACIONI,‌ ‌MËNYRA‌ ‌DHE‌ ‌AFATI‌ ‌I‌ ‌DORËZIMIT‌ ‌

Kandidatët‌ ‌që‌ ‌aplikojnë‌ ‌duhet‌ ‌të‌ ‌dorëzojnë‌ ‌dokumentat‌ ‌si‌ ‌më‌ ‌poshtë:‌ ‌ ‌
a-Jetëshkrim‌ ‌i‌ ‌plotësuar‌ ‌në‌ ‌përputhje‌ ‌me‌ ‌dokumentin‌ ‌tip‌ ‌që‌ ‌e‌ ‌gjeni‌ ‌në‌ ‌linkun:‌ ‌
http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-Dokumente/219-udhezime-Dokumente‌ ‌
b-Fotokopje‌ ‌të‌ ‌diplomës‌ ‌(përfshirë‌ ‌edhe‌ ‌diplomën‌ ‌bachelor);‌ ‌
c-Fotokopje‌ ‌të‌ ‌librezës‌ ‌së‌ ‌punës‌ ‌(të‌ ‌gjitha‌ ‌faqet‌ ‌që‌ ‌vërtetojnë‌ ‌eksperiencën‌ ‌në‌ ‌punë);‌ ‌
d-Fotokopje‌ ‌të‌ ‌letërnjoftimit‌ ‌(ID);‌ ‌
e-Vërtetim‌ ‌të‌ ‌gjëndjes‌ ‌shëndetësore;‌ ‌
f-Vetëdeklarim‌ ‌të‌ ‌gjëndjes‌ ‌gjyqësore;‌ ‌
g-Vlerësimin‌ ‌e‌ ‌fundit‌ ‌nga‌ ‌eprori‌ ‌direkt;‌ ‌
h-Vërtetim‌ ‌nga‌ ‌Institucioni‌ ‌që‌ ‌nuk‌ ‌ka‌ ‌masë‌ ‌displinore‌ ‌në‌ ‌fuqi.‌ ‌
i-Çdo‌ ‌dokumentacion‌ ‌tjetër‌ ‌që‌ ‌vërteton‌ ‌trajnimet,‌ ‌kualifikimet,‌ ‌arsimin‌ ‌shtesë,‌ ‌vlerësimet‌ ‌
pozitive‌ ‌apo‌ ‌të‌ ‌tjera‌ ‌të‌ ‌përmendura‌ ‌në‌ ‌jetëshkrimin‌ ‌tuaj.‌ ‌

Dokumentet‌ ‌duhet‌ ‌të‌ ‌dorëzohen‌ ‌me‌ ‌postë‌ ‌apo‌ ‌drejtpërsëdrejti‌ ‌në‌ ‌Bashki‌ ‌Selenicë,‌ ‌brenda‌ ‌datës‌ ‌
12.03.2020.‌ ‌

1.3‌ ‌
REZULTATET‌ ‌PËR‌ ‌FAZËN‌ ‌E‌ ‌VERIFIKIMIT‌ ‌PARAPRAK‌ ‌
Faqe‌ ‌3‌ ‌
Bashkia‌ ‌Selenic‌ë‌ ‌


Në‌ ‌datën‌ ‌‌13.03.2020,‌ ‌‌njësia‌ ‌e‌ ‌menaxhimit‌ ‌të‌ ‌burimeve‌ ‌njerëzore‌ ‌të‌ ‌Bashkia‌ ‌Selenice‌ ‌ku‌ ‌ndodhet‌ ‌
pozicioni‌ ‌për‌ ‌të‌ ‌cilin‌ ‌ju‌ ‌dëshironi‌ ‌të‌ ‌aplikoni‌ ‌do‌ ‌të‌ ‌shpallë‌ ‌në‌ ‌portalin‌ ‌“Shërbimi‌ ‌Kombëtar‌ ‌i‌ ‌
Punësimit”‌ ‌listën‌ ‌e‌ ‌kandidatëve‌ ‌që‌ ‌plotësojnë‌ ‌kushtet‌ ‌e‌ ‌lëvizjes‌ ‌paralele‌ ‌dhe‌ ‌kriteret‌ ‌e‌ ‌veçanta,‌ ‌si‌ ‌
dhe‌ ‌datën,‌ ‌vendin‌ ‌dhe‌ ‌orën‌ ‌e‌ ‌saktë‌ ‌ku‌ ‌do‌ ‌të‌ ‌zhvillohet‌ ‌intervista.‌ ‌ ‌
Në‌ ‌të‌ ‌njëjtën‌ ‌datë‌ ‌kandidatët‌ ‌që‌ ‌nuk‌ ‌i‌ ‌plotësojnë‌ ‌kushtet‌ ‌e‌ ‌lëvizjes‌ ‌paralele‌ ‌dhe‌ ‌kriteret‌ ‌e‌ ‌veçanta‌ ‌do‌ ‌
të‌ ‌njoftohen‌ ‌individualisht‌ ‌nga‌ ‌njësia‌ ‌e‌ ‌menaxhimit‌ ‌të‌ ‌burimeve‌ ‌njerëzore‌ ‌të‌ ‌institucionit‌ ‌ku‌ ‌
ndodhet‌ ‌pozicioni‌ ‌për‌ ‌të‌ ‌cilin‌ ‌ju‌ ‌dëshironi‌ ‌të‌ ‌aplikoni,‌ ‌‌nëpërmjet‌ ‌adresës‌ ‌tuaj‌ ‌të‌ ‌e-mail‌,‌ ‌për‌ ‌shkaqet‌ ‌
e‌ ‌moskualifikimit.‌ ‌

1.4‌ ‌
FUSHAT‌ ‌E‌ ‌NJOHURIVE,‌ ‌AFTËSITË‌ ‌DHE‌ ‌CILËSITË‌ ‌MBI‌ ‌TË‌ ‌CILAT‌ ‌DO‌ ‌TË‌ ‌
ZHVILLOHET‌ ‌INTERVISTA‌ ‌
Kandidatët‌ ‌do‌ ‌të‌ ‌vlerësohen‌ ‌në‌ ‌lidhje‌ ‌me:‌ ‌
a)Njohuritë‌ ‌mbi‌ ‌Ligjin‌ ‌Nr.‌ ‌152/2013,‌“Për‌ ‌nëpunësin‌ ‌civil”‌,‌ ‌i‌ ‌ndryshuar,‌ ‌dhe‌ ‌aktet‌ ‌nënligjore‌ ‌
dalë‌ ‌në‌ ‌zbatim‌ ‌të‌ ‌tij.‌ ‌
b)Njohuritë‌ ‌mbi‌ ‌Ligjin‌ ‌Nr.‌ ‌9131,‌ ‌datë‌ ‌08.09.2003,‌“Për‌ ‌rregullat‌ ‌e‌ ‌etikës‌ ‌në‌ ‌administratën‌ ‌
publike”‌.‌ ‌
c)Njohuritë‌ ‌mbi‌ ‌ligjin‌ ‌nr.9367,‌ ‌datë‌ ‌07.04.2005‌ ‌“Për‌ ‌parandalimin‌ ‌e‌ ‌konfliktit‌ ‌të‌ ‌interesave‌ ‌në‌ ‌
ushtrimin‌ ‌e‌ ‌funksioneve‌ ‌publike”,‌ ‌i‌ ‌ndryshuar‌ ‌
d)Njohurite‌ ‌mbi‌ ‌ligjin‌ ‌9355‌ ‌dt.‌ ‌10.03.2005‌ ‌“‌ ‌Per‌ ‌ndihmen‌ ‌dhe‌ ‌sherbimet‌ ‌shoqerore”‌ ‌I‌ ‌
ndryshuar‌ ‌
e)Njohuritë‌ ‌mbi‌ ‌Ligjin‌ ‌Nr.‌ ‌139‌ ‌/2015‌ ‌”Për‌ ‌vetëqeverisjen‌ ‌Vendore”‌ ‌
f)Njohuritë‌ ‌mbi‌ ‌Ligjin‌ ‌44/2015‌ ‌Kodi‌ ‌i‌ ‌Proçedurave‌ ‌Administrative‌ ‌
g)Njohuri‌ ‌mbi‌ ‌Vendimin‌ ‌nr.‌ ‌955,‌ ‌datë‌ ‌7.12.2016‌ ‌Për‌ ‌përcaktimin‌ ‌e‌ ‌kritereve,‌ ‌të‌ ‌procedurave,‌ ‌
dokumentacionit‌ ‌dhe‌ ‌masës‌ ‌së‌ ‌përfitimit‌ ‌të‌ ‌ndihmës‌ ‌ekonomike1‌ ‌(ndryshuar‌ ‌me‌ ‌Vkm‌ ‌nr.592,‌ ‌
datë‌ ‌18.10.2017‌ ‌

1.5‌ ‌
MËNYRA‌ ‌E‌ ‌VLERËSIMIT‌ ‌TË‌ ‌KANDIDATËVE‌ ‌

Kandidatët‌ ‌do‌ ‌të‌ ‌vlerësohen‌ ‌në‌ ‌lidhje‌ ‌me‌ ‌Dokumentacionin‌ ‌e‌ ‌dorëzuar:‌ ‌
Kandidatët‌ ‌do‌ ‌të‌ ‌vlerësohen‌ ‌për‌ ‌përvojën,‌ ‌trajnimet‌ ‌apo‌ ‌kualifikimet‌ ‌e‌ ‌lidhura‌ ‌me‌ ‌fushën,‌ ‌si‌ ‌dhe‌ ‌
çertifikimin‌ ‌pozitiv‌ ‌ose‌ ‌për‌ ‌vlerësimet‌ ‌e‌ ‌rezultateve‌ ‌individale‌ ‌në‌ ‌punë‌ ‌në‌ ‌rastet‌ ‌kur‌ ‌proçesi‌ ‌i‌ ‌
çertifikimit‌ ‌nuk‌ ‌është‌ ‌kryer.‌ ‌Totali‌ ‌i‌ ‌pikëve‌ ‌për‌ ‌këtë‌ ‌vlerësim‌ ‌është‌ ‌40‌ ‌pikë.‌ ‌
Kandidatët‌ ‌gjatë‌ ‌intervistës‌ ‌së‌ ‌strukturuar‌ ‌me‌ ‌gojë‌ ‌do‌ ‌të‌ ‌vlerësohen‌ ‌në‌ ‌lidhje‌ ‌me:‌ ‌
a-Njohuritë,‌ ‌aftësitë,‌ ‌kompetencën‌ ‌në‌ ‌lidhje‌ ‌me‌ ‌përshkrimin‌ ‌e‌ ‌pozicionit‌ ‌të‌ ‌punës;‌ ‌
b-Eksperiencën‌ ‌e‌ ‌tyre‌ ‌të‌ ‌mëparshme;‌ ‌
Faqe‌ ‌4‌ ‌
Bashkia‌ ‌Selenic‌ë‌ ‌

c-Motivimin,‌ ‌aspiratat‌ ‌dhe‌ ‌pritshmëritë‌ ‌e‌ ‌tyre‌ ‌për‌ ‌karrierën.‌ ‌
Totali‌ ‌i‌ ‌pikëve‌ ‌për‌ ‌këtë‌ ‌vlerësim‌ ‌është‌ ‌60‌ ‌pikë.‌ ‌

1.6‌ ‌
DATA‌ ‌E‌ ‌DALJES‌ ‌SË‌ ‌REZULTATEVE‌ ‌TË‌ ‌KONKURIMIT‌ ‌DHE‌ ‌MËNYRA‌ ‌E‌ ‌
KOMUNIKIMIT‌ ‌

Në‌ ‌përfundim‌ ‌të‌ ‌vlerësimit‌ ‌të‌ ‌kandidatëve,‌ ‌Bashkia‌ ‌Selenicë‌ ‌do‌ ‌të‌ ‌shpallë‌ ‌fituesin‌ ‌në‌ ‌Faqen‌ ‌Zyrtare‌ ‌të‌ ‌
Bashkisë,‌ ‌Shërbimin‌ ‌Kombëtar‌ ‌të‌ ‌Punësimit‌ ‌dhe‌ ‌në‌ ‌stendën‌ ‌e‌ ‌informimit‌ ‌të‌ ‌publikut.‌ ‌Të‌ ‌gjithë‌ ‌
kandidatët‌ ‌pjesëmarrës‌ ‌në‌ ‌këtë‌ ‌procedurë‌ ‌do‌ ‌të‌ ‌njoftohen‌ ‌në‌ ‌mënyrë‌ ‌elektronike‌ ‌.‌ ‌


2‌ ‌
NGRITJA‌ ‌NË‌ ‌DETYRË‌ ‌

Vetëm‌ ‌në‌ ‌rast‌ ‌se‌ ‌pozicioni‌ ‌i‌ ‌renditur‌ ‌në‌ ‌fillim‌ ‌të‌ ‌kësaj‌ ‌shpalljeje,‌ ‌në‌ ‌përfundim‌ ‌të‌ ‌procedurës‌ ‌së‌ ‌
lëvizjes‌ ‌paralele,‌ ‌rezulton‌ ‌se‌ ‌është‌ ‌ende‌ ‌vakant,‌ ‌ai‌ ‌është‌ ‌i‌ ‌vlefshëm‌ ‌për‌ ‌konkurimin‌ ‌nëpërmjet‌ ‌
procedurës‌ ‌së‌ ‌ngritjes‌ ‌në‌ ‌detyrë,‌ ‌ ‌
Kjo‌ ‌procedurë‌ ‌është‌ ‌vendosur‌ ‌të‌ ‌jetë‌ ‌e‌ ‌hapur‌ ‌edhe‌ ‌për‌ ‌kandidatë‌ ‌të‌ ‌tjerë‌ ‌jasht‌ë‌ ‌sh‌ë‌rbimit‌ ‌civil,‌ ‌që‌ ‌
plotësojnë‌ ‌kushtet‌ ‌dhe‌ ‌kërkesat‌ ‌për‌ ‌vendin‌ ‌e‌ ‌lire‌ ‌‌(n‌ë‌ ‌zbatim‌ ‌t‌ë‌ ‌vendimit‌ ‌t‌ë‌ ‌titullarit‌ ‌por‌ ‌q‌ë‌ ‌nuk‌ ‌mund‌ ‌
t‌ë‌‌ ‌kaloj‌ë‌‌ ‌20%‌ ‌t‌ë‌‌ ‌numrit‌ ‌total‌ ‌t‌ë‌‌ ‌vendeve‌ ‌n‌ë‌‌ ‌cdo‌ ‌vit‌ ‌kalendarik,‌ ‌neni‌ ‌26/4)‌.‌ ‌ ‌


2.1‌ ‌
KUSHTET‌ ‌QË‌ ‌DUHET‌ ‌TË‌ ‌PLOTËSOJË‌ ‌KANDIDATI‌ ‌NË‌ ‌PROCEDURËN‌ ‌E‌ ‌
NGRITJES‌ ‌NË‌ ‌DETYRË‌ ‌DHE‌ ‌KRITERET‌ ‌E‌ ‌VEÇANTA‌ ‌

Kushtet‌ ‌që‌ ‌duhet‌ ‌të‌ ‌plotësojë‌ ‌kandidati‌ ‌në‌ ‌procedurën‌ ‌e‌ ‌ngritjes‌ ‌në‌ ‌detyrë‌ ‌janë:‌ ‌ ‌
a-Të‌ ‌jetë‌ ‌nëpunës‌ ‌civil‌ ‌i‌ ‌konfirmuar;‌ ‌
b-Të‌ ‌mos‌ ‌ketë‌ ‌masë‌ ‌disiplinore‌ ‌në‌ ‌fuqi‌ ‌(të‌ ‌vërtetuar‌ ‌me‌ ‌një‌ ‌dokument‌ ‌nga‌ ‌institucioni);‌ ‌
c-Të‌ ‌ketë‌ ‌të‌ ‌paktën‌ ‌vlerësimin‌ ‌e‌ ‌fundit‌ ‌“Mirë”‌ ‌ose‌ ‌“Shumë‌ ‌mirë”;‌ ‌
d-Niveli‌ ‌i‌ ‌diplomës‌ ‌duhet‌ ‌të‌ ‌jetë‌ ‌“Master‌ ‌Shkencor”‌ ‌ne‌ ‌Shkenca‌ ‌Shoqerore/Ekonomike/Juridike.‌ ‌
(‌Diplomat‌ ‌të‌ ‌cilat‌ ‌janë‌ ‌marrë‌ ‌jashtë‌ ‌vendit,‌ ‌duhet‌ ‌të‌ ‌jenë‌ ‌të‌ ‌njohura‌ ‌paraprakisht‌ ‌pranë‌ ‌
institucionit‌ ‌përgjegjës‌ ‌për‌ ‌njehsimin‌ ‌e‌ ‌diplomave‌ ‌sipas‌ ‌legjislacionit‌ ‌në‌ ‌fuqi).‌ ‌2.2‌ ‌
DOKUMENTECIONI,‌ ‌MËNYRA‌ ‌DHE‌ ‌AFATI‌ ‌I‌ ‌DORËZIMIT‌ ‌
Faqe‌ ‌5‌ ‌
Bashkia‌ ‌Selenic‌ë‌ ‌


Kandidatët‌ ‌që‌ ‌aplikojnë‌ ‌duhet‌ ‌të‌ ‌dorëzojnë‌ ‌Dokumentet‌ ‌si‌ ‌më‌ ‌poshtë:‌ ‌ ‌
a-Jetëshkrim‌ ‌i‌ ‌plotësuar‌ ‌në‌ ‌përputhje‌ ‌me‌ ‌dokumentin‌ ‌tip‌ ‌që‌ ‌e‌ ‌gjeni‌ ‌në‌ ‌linkun:‌ ‌
http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-Dokumente/219-udhezime-Dokumente‌ ‌
b-Fotokopje‌ ‌të‌ ‌diplomës‌ ‌(përfshirë‌ ‌edhe‌ ‌diplomën‌ ‌bachelor);‌ ‌
c-Fotokopje‌ ‌të‌ ‌librezës‌ ‌së‌ ‌punës‌ ‌(të‌ ‌gjitha‌ ‌faqet‌ ‌që‌ ‌vërtetojnë‌ ‌eksperiencën‌ ‌në‌ ‌punë);‌ ‌
d-Fotokopje‌ ‌të‌ ‌letërnjoftimit‌ ‌(ID);‌ ‌
e-Vërtetim‌ ‌të‌ ‌gjëndjes‌ ‌shëndetësore;‌ ‌
f-Vetëdeklarim‌ ‌të‌ ‌gjëndjes‌ ‌gjyqësore;‌ ‌
g-Vlerësimin‌ ‌e‌ ‌fundit‌ ‌nga‌ ‌eprori‌ ‌direkt;‌ ‌
h-Vërtetim‌ ‌nga‌ ‌Institucioni‌ ‌që‌ ‌nuk‌ ‌ka‌ ‌masë‌ ‌displinore‌ ‌në‌ ‌fuqi;‌ ‌
i-Çdo‌ ‌dokumentacion‌ ‌tjetër‌ ‌që‌ ‌vërteton‌ ‌trajnimet,‌ ‌kualifikimet,‌ ‌arsimim‌ ‌shtesë,‌ ‌vlerësimet‌ ‌
pozitive‌ ‌apo‌ ‌të‌ ‌tjera‌ ‌të‌ ‌përmendura‌ ‌në‌ ‌jetëshkrimin‌ ‌tuaj.‌ ‌

Dokumentet‌ ‌duhet‌ ‌të‌ ‌dorëzohen‌ ‌me‌ ‌postë‌ ‌apo‌ ‌drejtpërsëdrejti‌ ‌në‌ ‌Bashki,‌ ‌brenda‌ ‌datës‌ ‌
13.03.2010,‌ ‌në‌ ‌Bashkine‌ ‌Selenicë‌ ‌

2.3‌ ‌
REZULTATET‌ ‌PËR‌ ‌FAZËN‌ ‌E‌ ‌VERIFIKIMIT‌ ‌PARAPRAK‌ ‌

Duke‌ ‌filluar‌ ‌nga‌ ‌data‌ ‌17.‌02.2020‌ ‌ ‌Njësia‌ ‌e‌ ‌Menaxhimit‌ ‌të‌ ‌Burimeve‌ ‌Njerëzore‌ ‌e‌ ‌Bashkisë‌ ‌Selenicë‌ ‌
do‌ ‌të‌ ‌shpallë‌ ‌në‌ ‌Faqjen‌ ‌Zyrtare,‌ ‌Shërbimin‌ ‌Kombëtar‌ ‌të‌ ‌Punësimit‌ ‌dhe‌ ‌në‌ ‌stendën‌ ‌e‌ ‌informimit‌ ‌të‌ ‌
publikut‌ ‌listën‌ ‌e‌ ‌kandidatëve‌ ‌që‌ ‌plotësojnë‌ ‌kriteret‌ ‌e‌ ‌veçanta‌ ‌si‌ ‌dhe‌ ‌datën,‌ ‌vendin‌ ‌dhe‌ ‌orën‌ ‌e‌ ‌saktë‌ ‌
ku‌ ‌do‌ ‌të‌ ‌zhvillohet‌ ‌testimi‌ ‌me‌ ‌shkrim‌ ‌dhe‌ ‌intervista‌ ‌e‌ ‌strukturuar ‌ ‌me ‌ ‌gojë.‌ ‌
Në‌ ‌të‌ ‌njëjtën‌ ‌datë‌ ‌kandidatët‌ ‌që‌ ‌nuk‌ ‌i‌ ‌plotësojnë‌ ‌kushtet‌ ‌dhe‌ ‌kriteret‌ ‌e‌ ‌veçanta‌ ‌do‌ ‌të‌ ‌njoftohen‌ ‌
individualisht‌ ‌nga‌ ‌njësia‌ ‌e‌ ‌menaxhimit‌ ‌të‌ ‌burimeve‌ ‌njerëzore‌ ‌të‌ ‌institucionit‌ ‌ku‌ ‌ndodhet‌ ‌pozicioni‌ ‌
për‌ ‌të‌ ‌cilin‌ ‌ju‌ ‌dëshironi‌ ‌të‌ ‌aplikoni,‌ ‌‌nëpërmjet‌ ‌adresës‌ ‌tuaj‌ ‌të‌ ‌e-mail‌,‌ ‌për‌ ‌shkaqet‌ ‌e‌ ‌moskualifikimit.‌ ‌

2.4‌ ‌
FUSHAT‌ ‌E‌ ‌NJOHURIVE,‌ ‌AFTËSITË‌ ‌DHE‌ ‌CILËSITË‌ ‌MBI‌ ‌TË‌ ‌CILAT‌ ‌DO‌ ‌TË‌ ‌
ZHVILLOHET‌ ‌TESTIMI‌ ‌DHE‌ ‌INTERVISTA‌ ‌

h)Njohuritë‌ ‌mbi‌ ‌Ligjin‌ ‌Nr.‌ ‌152/2013,‌“Për‌ ‌nëpunësin‌ ‌civil”‌,‌ ‌i‌ ‌ndryshuar,‌ ‌dhe‌ ‌aktet‌ ‌nënligjore‌ ‌
dalë‌ ‌në‌ ‌zbatim‌ ‌të‌ ‌tij.‌ ‌
i)Njohuritë‌ ‌mbi‌ ‌Ligjin‌ ‌Nr.‌ ‌9131,‌ ‌datë‌ ‌08.09.2003,‌“Për‌ ‌rregullat‌ ‌e‌ ‌etikës‌ ‌në‌ ‌administratën‌ ‌
publike”‌.‌ ‌
j)Njohuritë‌ ‌mbi‌ ‌ligjin‌ ‌nr.9367,‌ ‌datë‌ ‌07.04.2005‌ ‌“Për‌ ‌parandalimin‌ ‌e‌ ‌konfliktit‌ ‌të‌ ‌interesave‌ ‌në‌ ‌
ushtrimin‌ ‌e‌ ‌funksioneve‌ ‌publike”,‌ ‌i‌ ‌ndryshuar‌ ‌
Faqe‌ ‌6‌ ‌
Bashkia‌ ‌Selenic‌ë‌ ‌

k)Njohurite‌ ‌mbi‌ ‌ligjin‌ ‌9355‌ ‌dt.‌ ‌10.03.2005‌ ‌“‌ ‌Per‌ ‌ndihmen‌ ‌dhe‌ ‌sherbimet‌ ‌shoqerore”‌ ‌I‌ ‌
ndryshuar‌ ‌
l)Njohuritë‌ ‌mbi‌ ‌Ligjin‌ ‌Nr.‌ ‌139‌ ‌/2015‌ ‌”Për‌ ‌vetëqeverisjen‌ ‌Vendore”‌ ‌
m)Njohuritë‌ ‌mbi‌ ‌Ligjin‌ ‌44/2015‌ ‌Kodi‌ ‌i‌ ‌Proçedurave‌ ‌Administrative‌ ‌
n)Njohuri‌ ‌mbi‌ ‌Vendimin‌ ‌nr.‌ ‌955,‌ ‌datë‌ ‌7.12.2016‌ ‌Për‌ ‌përcaktimin‌ ‌e‌ ‌kritereve,‌ ‌të‌ ‌procedurave,‌ ‌
dokumentacionit‌ ‌dhe‌ ‌masës‌ ‌së‌ ‌përfitimit‌ ‌të‌ ‌ndihmës‌ ‌ekonomike1‌ ‌(ndryshuar‌ ‌me‌ ‌Vkm‌ ‌nr.592,‌ ‌
datë‌ ‌18.10.2017‌ ‌


Kandidatët‌ ‌gjatë‌ ‌intervistës‌ ‌së‌ ‌strukturuar‌ ‌me‌ ‌gojë‌ ‌do‌ ‌të‌ ‌vlerësohen‌ ‌në‌ ‌lidhje‌ ‌me:‌ ‌
a-Njohuritë,‌ ‌aftësitë,‌ ‌kompetencën‌ ‌në‌ ‌lidhje‌ ‌me‌ ‌përshkrimin‌ ‌e‌ ‌pozicionit‌ ‌të‌ ‌punës;‌ ‌
b-Eksperiencën‌ ‌e‌ ‌tyre‌ ‌të‌ ‌mëparshme;‌ ‌
c-Motivimin,‌ ‌aspiratat‌ ‌dhe‌ ‌pritshmëritë‌ ‌e‌ ‌tyre‌ ‌për‌ ‌karrierën.‌ ‌


2.5‌ ‌
MËNYRA‌ ‌E‌ ‌VLERËSIMIT‌ ‌TË‌ ‌KANDIDATËVE‌ ‌

Kandidatët‌ ‌do‌ ‌të‌ ‌vlerësohen‌ ‌në‌ ‌lidhje‌ ‌me:‌ ‌
a-Vlerësimin‌ ‌me‌ ‌shkrim,‌ ‌deri‌ ‌në‌ ‌40‌ ‌pikë;‌ ‌
b-Intervistën‌ ‌e‌ ‌strukturuar‌ ‌me‌ ‌gojë‌ ‌qe‌ ‌konsiston‌ ‌ne‌ ‌motivimin,‌ ‌aspiratat‌ ‌dhe‌ ‌pritshmëritë‌ ‌e‌ ‌tyre‌ ‌për‌ ‌
karrierën,‌ ‌deri‌ ‌në‌ ‌40‌ ‌pikë;‌ ‌
c-Jetëshkrimin,‌ ‌që‌ ‌konsiston‌ ‌në‌ ‌vlerësimin‌ ‌e‌ ‌arsimimit,‌ ‌të‌ ‌përvojës‌ ‌e‌ ‌të‌ ‌trajnimeve,‌ ‌të‌ ‌lidhura‌ ‌me‌ ‌
fushën,‌ ‌deri‌ ‌në‌ ‌20‌ ‌pikë.‌ ‌


2.6‌ ‌
DATA‌ ‌E‌ ‌DALJES‌ ‌SË‌ ‌REZULTATEVE‌ ‌TË‌ ‌KONKURIMIT‌ ‌DHE‌ ‌MËNYRA‌ ‌E‌ ‌
KOMUNIKIMIT‌ ‌

Në‌ ‌përfundim‌ ‌të‌ ‌vlerësimit‌ ‌të‌ ‌kandidatëve,‌ ‌Bashkia‌ ‌Selenice‌ ‌do‌ ‌të‌ ‌shpallë‌ ‌fituesin‌ ‌në‌ ‌Faqen‌ ‌Zyrtare‌ ‌
të‌ ‌Bashkisë,‌ ‌Shërbimin‌ ‌Kombëtar‌ ‌të‌ ‌Punësimit‌ ‌dhe‌ ‌në‌ ‌stendën‌ ‌e‌ ‌informimit‌ ‌të‌ ‌publikut.‌ ‌Të‌ ‌gjithë‌ ‌
kandidatët‌ ‌pjesëmarrës‌ ‌në‌ ‌këtë‌ ‌procedurë‌ ‌do‌ ‌të‌ ‌njoftohen‌ ‌në‌ ‌mënyrë‌ ‌elektronike‌ ‌.‌ ‌Faqe‌ ‌7‌ ‌
Bashkia‌ ‌Selenic‌ë‌ ‌

3‌ ‌
PRANIM‌ ‌NE‌ ‌SHERBIM‌ ‌CIVIL‌ ‌

Vetëm‌ ‌në‌ ‌rast‌ ‌se‌ ‌për‌ ‌këto‌ ‌pozicione‌ ‌në‌ ‌përfundim‌ ‌të‌ ‌procedurës‌ ‌së‌ ‌lëvizjes‌ ‌paralele‌ ‌dhe‌ ‌ngritjes‌ ‌në‌ ‌
detyrë‌ ‌rezulton‌ ‌se‌ ‌vendi‌ ‌është‌ ‌përsëri‌ ‌vakant,‌ ‌pozicioni‌ ‌është‌ ‌i‌ ‌vlefshëm‌ ‌për‌ ‌konkurim‌ ‌nëpërmjet‌ ‌
procedurës‌ ‌së‌ ‌pranimit‌ ‌në‌ ‌shërbim‌ ‌civil‌ ‌.‌ ‌
‌ ‌
‌ ‌
3.1‌ ‌
KUSHTET‌ ‌QË‌ ‌DUHET‌ ‌TË‌ ‌PLOTËSOJË‌ ‌KANDIDATI‌ ‌NË‌ ‌PRANIMIN‌ ‌E‌ ‌
SHERBIMIT‌ ‌CIVIL‌ ‌DHE‌ ‌KRITERET‌ ‌E‌ ‌VEÇANTA‌ ‌

● Të‌ ‌zotëroj ‌ ‌Diplome‌ ‌Master‌ ‌Shkencor ne‌ ‌Shkenca‌ ‌Ekonomike‌ ‌/Shoqerore/Juridike‌ ‌sipas‌ ‌
legjislacionit‌ ‌të‌ ‌arsimit‌ ‌të‌ ‌lartë .‌ ‌Si ‌ ‌diploma ‌ ‌Bachelor‌ ‌edhe‌ ‌ajo‌ ‌master‌ ‌shkencor‌ ‌duhet‌ ‌të‌ ‌
jenë‌ ‌në‌ ‌të‌ ‌njejtën‌ ‌fushë‌ ‌.‌ ‌(Diplomat‌ ‌të‌ ‌cilat‌ ‌janë‌ ‌marrë‌ ‌jashtë‌ ‌vendit,‌ ‌duhet‌ ‌të‌ ‌jenë‌ ‌të‌ ‌njohura‌ ‌
paraprakisht‌ ‌pranë‌ ‌institucionit‌ ‌përgjegjës‌ ‌për‌ ‌njehsimin‌ ‌e‌ ‌diplomave‌ ‌sipas‌ ‌legjislacionit‌ ‌në‌ ‌
fuqi).‌ ‌
●Pervoja‌ ‌në pune‌ ‌3‌ ‌vite ‌ ‌
●Njohja ‌ ‌e‌ ‌gjuhes‌ ‌së‌ ‌huaj‌ ‌Anglisht ‌ ‌ose‌ ‌ndonjë‌ ‌gjuhë‌ ‌tjetër ‌ ‌.‌ ‌
●Mbajtesi‌ ‌i‌ ‌ketij‌ ‌pozicioni‌ ‌duhet‌ ‌të‌ ‌ketë‌ ‌aftësi‌ ‌të‌ ‌mira‌ ‌komunikimi‌ ‌
●Njohje ‌ ‌të‌ ‌programeve‌ ‌bazë‌ ‌kompjuterike‌ ‌Word‌ ‌dhe‌ ‌Exel.‌ ‌3.2‌ ‌
DOKUMENTECIONI,‌ ‌MËNYRA‌ ‌DHE‌ ‌AFATI‌ ‌I‌ ‌DORËZIMIT‌ ‌
‌ ‌
Kandidatët‌ ‌duhet‌ ‌të‌ ‌dorëzojnë‌ ‌me‌ ‌postë‌ ‌ose‌ ‌dorazi‌ ‌në‌ ‌sekretarinë‌ ‌e‌ ‌Bashkisë‌ ‌Selenice‌ ‌ose‌ ‌në ‌ ‌
Drejtorinë‌ ‌e‌ ‌Burimeve‌ ‌Njerëzore‌ ‌të‌ ‌Bashkisë‌ ‌Selenice‌ ‌brenda‌ ‌datës ‌ ‌14‌.03.2020‌ dokumentat‌ ‌si‌ ‌më‌ ‌
poshtë‌ ‌:‌ ‌
‌ ‌
1.‌ ‌Kërkesë‌ ‌me‌ ‌shkrim‌ ‌për‌ ‌aplikim‌ ‌(leter‌ ‌motivimi)‌ ‌
2.‌ ‌Curriculum‌ ‌Vitae ‌ ‌(jetëshkrim‌ ‌standard)‌ ‌
3.‌ ‌Aktin‌ ‌e‌ ‌statusit‌ ‌të‌ ‌nëpunësit‌ ‌civil‌ ‌të‌ ‌konfirmuar‌ ‌
4.‌ ‌Fotokopje‌ ‌të‌ ‌diplomës‌ ‌dhe‌ ‌listës‌ ‌së‌ ‌notave‌ ‌të‌ ‌noterizuara‌ ‌
5.‌ ‌Certifikatë‌ ‌të‌ ‌përberjës‌ ‌familjare‌ ‌dhe‌ ‌fotokopje‌ ‌kartës‌ ‌së‌ ‌identitetit‌ ‌
6.‌ ‌Dëshmi‌ ‌kualifikimi‌ ‌(fotokopje‌ ‌e‌ ‌notëruar)‌ ‌nëse‌ ‌ka‌ ‌
7.‌ ‌Vlerësim‌ ‌pune‌ ‌nga‌ ‌punëdhënësi‌ ‌i‌ ‌fundit.‌ ‌
8.‌ ‌Vërtetim‌ ‌që‌ ‌nuk‌ ‌kanë‌ ‌masë‌ ‌administrative‌ ‌në‌ ‌fuqi ‌ ‌
Faqe‌ ‌8‌ ‌
Bashkia‌ ‌Selenic‌ë‌ ‌

9.‌ ‌Dëshmi‌ ‌e‌ ‌gjëndjes‌ ‌gjyqësore‌ ‌
10.‌ ‌Raport‌ ‌mjeko–ligjor‌ ‌nga‌ ‌komisioni‌ ‌mjekësor‌ ‌kompetent‌ ‌i‌ ‌aftë‌ ‌për‌ ‌punë‌ ‌
11.‌ ‌Fotokopje‌ ‌të‌ ‌librezës‌ ‌së‌ ‌punës‌ ‌të‌ ‌plotësuar‌ ‌në‌ ‌të‌ ‌gjitha‌ ‌rubrikat‌ ‌
‌ ‌
3.3‌ ‌
REZULTATET‌ ‌PËR‌ ‌FAZËN‌ ‌E‌ ‌VERIFIKIMIT‌ ‌PARAPRAK‌ ‌

Duke‌ ‌filluar‌ ‌nga‌ ‌data‌ ‌17.‌03.2020‌ ‌ ‌Njësia‌ ‌e‌ ‌Menaxhimit‌ ‌të‌ ‌Burimeve‌ ‌Njerëzore‌ ‌e‌ ‌Bashkisë‌ ‌Selenicë‌ ‌
do‌ ‌të‌ ‌shpallë‌ ‌në‌ ‌Faqjen‌ ‌Zyrtare,‌ ‌Shërbimin‌ ‌Kombëtar‌ ‌të‌ ‌Punësimit‌ ‌dhe‌ ‌në‌ ‌stendën‌ ‌e‌ ‌informimit‌ ‌të‌ ‌
publikut‌ ‌listën‌ ‌e‌ ‌kandidatëve‌ ‌që‌ ‌plotësojnë‌ ‌kriteret‌ ‌e‌ ‌veçanta‌ ‌pranim‌ ‌ne‌ ‌sherbimin‌ ‌Civil,‌ ‌,‌ ‌si‌ ‌dhe‌ ‌
datën,‌ ‌vendin‌ ‌dhe‌ ‌orën‌ ‌e‌ ‌saktë‌ ‌ku‌ ‌do‌ ‌të‌ ‌zhvillohet‌ ‌testimi‌ ‌me‌ ‌shkrim‌ ‌dhe‌ ‌intervista‌ ‌e‌ ‌strukturuar ‌ ‌
me ‌ ‌gojë.‌ ‌
Në‌ ‌të‌ ‌njëjtën‌ ‌datë‌ ‌kandidatët‌ ‌që‌ ‌nuk‌ ‌i‌ ‌plotësojnë‌ ‌kushtet‌ ‌dhe‌ ‌kriteret‌ ‌e‌ ‌veçanta‌ ‌për‌ ‌pranim‌ ‌ne‌ ‌
sherbimin‌ ‌civil‌ ‌do‌ ‌të‌ ‌njoftohen‌ ‌individualisht‌ ‌nga‌ ‌Njësia‌ ‌e‌ ‌Menaxhimit‌ ‌të‌ ‌Burimeve‌ ‌Njerëzore‌ ‌e‌ ‌
Bashkisë‌ ‌Selenicë,‌ ‌nëpërmjet‌ ‌email-it‌ ‌të‌ ‌tyre,‌ ‌për‌ ‌shkaqet‌ ‌e‌ ‌moskualifikimit.‌ ‌


3.4‌ ‌
FUSHAT‌ ‌E‌ ‌NJOHURIVE,‌ ‌AFTËSITË‌ ‌DHE‌ ‌CILËSITË‌ ‌MBI‌ ‌TË‌ ‌CILAT‌ ‌DO‌ ‌TË‌ ‌
ZHVILLOHET‌ ‌TESTIMI‌ ‌DHE‌ ‌INTERVISTA‌ ‌

Kandidatët‌ ‌do‌ ‌të‌ ‌vlerësohen‌ ‌në‌ ‌lidhje‌ ‌me:‌ ‌
o)Njohuritë‌ ‌mbi‌ ‌Ligjin‌ ‌Nr.‌ ‌152/2013,‌“Për‌ ‌nëpunësin‌ ‌civil”‌,‌ ‌i‌ ‌ndryshuar,‌ ‌dhe‌ ‌aktet‌ ‌nënligjore‌ ‌
dalë‌ ‌në‌ ‌zbatim‌ ‌të‌ ‌tij.‌ ‌
p)Njohuritë‌ ‌mbi‌ ‌Ligjin‌ ‌Nr.‌ ‌9131,‌ ‌datë‌ ‌08.09.2003,‌“Për‌ ‌rregullat‌ ‌e‌ ‌etikës‌ ‌në‌ ‌administratën‌ ‌
publike”‌.‌ ‌
q)Njohuritë‌ ‌mbi‌ ‌ligjin‌ ‌nr.9367,‌ ‌datë‌ ‌07.04.2005‌ ‌“Për‌ ‌parandalimin‌ ‌e‌ ‌konfliktit‌ ‌të‌ ‌interesave‌ ‌në‌ ‌
ushtrimin‌ ‌e‌ ‌funksioneve‌ ‌publike”,‌ ‌i‌ ‌ndryshuar‌ ‌
r)Njohurite‌ ‌mbi‌ ‌ligjin‌ ‌9355‌ ‌dt.‌ ‌10.03.2005‌ ‌“‌ ‌Per‌ ‌ndihmen‌ ‌dhe‌ ‌sherbimet‌ ‌shoqerore”‌ ‌I‌ ‌
ndryshuar‌ ‌
s)Njohuritë‌ ‌mbi‌ ‌Ligjin‌ ‌Nr.‌ ‌139‌ ‌/2015‌ ‌”Për‌ ‌vetëqeverisjen‌ ‌Vendore”‌ ‌
t)Njohuritë‌ ‌mbi‌ ‌Ligjin‌ ‌44/2015‌ ‌Kodi‌ ‌i‌ ‌Proçedurave‌ ‌Administrative‌ ‌
u)Njohuri‌ ‌mbi‌ ‌Vendimin‌ ‌nr.‌ ‌955,‌ ‌datë‌ ‌7.12.2016‌ ‌Për‌ ‌përcaktimin‌ ‌e‌ ‌kritereve,‌ ‌të‌ ‌procedurave,‌ ‌
dokumentacionit‌ ‌dhe‌ ‌masës‌ ‌së‌ ‌përfitimit‌ ‌të‌ ‌ndihmës‌ ‌ekonomike1‌ ‌(ndryshuar‌ ‌me‌ ‌Vkm‌ ‌nr.592,‌ ‌
datë‌ ‌18.10.2017‌ ‌

Faqe‌ ‌9‌ ‌
Bashkia‌ ‌Selenic‌ë‌ ‌

Kandidatët‌ ‌gjatë‌ ‌intervistës‌ ‌së‌ ‌strukturuar‌ ‌me‌ ‌gojë‌ ‌do‌ ‌të‌ ‌vlerësohen‌ ‌në‌ ‌lidhje‌ ‌me:‌ ‌
●Njohuritë,‌ ‌aftësitë,‌ ‌kompetencën‌ ‌në‌ ‌lidhje‌ ‌me‌ ‌përshkrimin‌ ‌e‌ ‌përgjithshëm‌ ‌të‌ ‌punës‌ ‌për‌ ‌
pozicionin.‌ ‌
●Eksperiencën‌ ‌e‌ ‌tyre‌ ‌të‌ ‌mëparshme.‌ ‌
●Motivimin,‌ ‌aspiratat‌ ‌dhe‌ ‌pritshmëritë‌ ‌e‌ ‌tyre‌ ‌për‌ ‌karrierën.‌ ‌
‌ ‌
3.5‌ ‌
MËNYRA‌ ‌E‌ ‌VLERËSIMIT‌ ‌TË‌ ‌KANDIDATËVE‌ ‌

Kandidatët‌ ‌do‌ ‌të‌ ‌vlerësohen‌ ‌me‌ ‌pikë‌ ‌sipas‌ ‌skemës‌ ‌së‌ ‌vlerësimit,‌ ‌si‌ ‌më‌ ‌poshtë‌ ‌:‌ ‌
‌ ‌
●Vlerësimin‌ ‌me‌ ‌shkrim,‌ ‌deri‌ ‌në‌ ‌60‌ ‌pikë;‌ ‌
●Intervistën‌ ‌e‌ ‌strukturuar‌ ‌me‌ ‌gojë‌ ‌që‌ ‌konsiston‌ ‌në‌ ‌motivimin,‌ ‌aspiratat‌ ‌dhe‌ ‌pritshmëritë‌ ‌e‌ ‌tyre‌ ‌
për‌ ‌karrierën,‌ ‌deri‌ ‌në‌ ‌25‌ ‌pikë;‌ ‌
●Jetëshkrimin,‌ ‌që‌ ‌konsiston‌ ‌në‌ ‌vlerësimin‌ ‌e‌ ‌arsimimit,‌ ‌të‌ ‌përvojës‌ ‌e‌ ‌të‌ ‌trajnimeve,‌ ‌të‌ ‌lidhura‌ ‌
me‌ ‌fushën,‌ ‌deri‌ ‌në‌ ‌15‌ ‌pikë.‌ ‌
‌ ‌


3.6‌ ‌
DATA‌ ‌E‌ ‌DALJES‌ ‌SË‌ ‌REZULTATEVE‌ ‌TË‌ ‌KONKURIMIT‌ ‌DHE‌ ‌MËNYRA‌ ‌E‌ ‌
KOMUNIKIMIT‌ ‌

Në‌ ‌përfundim‌ ‌të‌ ‌vlerësimit‌ ‌të‌ ‌kandidatëve,‌ ‌Bashkia‌ ‌Selenice‌ ‌do‌ ‌të‌ ‌shpallë‌ ‌fituesin‌ ‌në‌ ‌portalin‌ ‌e‌ ‌
Shërbimit‌ ‌Kombëtar‌ ‌të‌ ‌Punësimit,‌ ‌Faqjen‌ ‌Zyrtare‌ ‌të‌ ‌Bashkisë‌ ‌dhe‌ ‌në‌ ‌stendën‌ ‌e‌ ‌informimit‌ ‌të‌ ‌
publikut.‌ ‌
‌ ‌
Të‌ ‌gjithë‌ ‌kandidatët‌ ‌pjesëmarrës‌ ‌në‌ ‌këtë‌ ‌procedurë‌ ‌do‌ ‌të‌ ‌njoftohen‌ ‌në‌ ‌mënyrë‌ ‌elektronike‌ ‌.‌ ‌
Faqe‌ ‌10‌ ‌

AlbaniaUSA